Nasze usługi

Opinie ornitologiczne

Sporządzamy opinie ornitologiczne na potrzeby ocieplanych budynków. Badania wykonujemy przed ocieplaniem niezależnie od pory roku. Badania zimą skupiają się ocenie występowania ptaków w sezonie lęgowym na podstawie następujących przesłanek:

– aktywności ptaków, które również po sezonie lęgowym odwiedzają miejsce gniazdowania (kawka, gołąb miejski)

– ilości i wielkości szczelin wlotowych i stanu stropodachu, ścian oraz blachy na ścianie szczytowej

– śladów działalności ptaków (odchody, fragmenty gniazd)

W sezonie lęgowym (1 marca – 31 lipca) badania wykonujemy głównie w godzinach porannych i wieczornych skupiając się na obserwacji wlatujących do budynku ptaków. Efektem jest zawsze obszerna opinia z listą potencjalnie gniazdujących lub stwierdzonych gatunków oraz zalecenia kompensacyjne w postaci budek dla ptaków.

Opinie chiropterologiczne

Badania od wiosny do późnej jesieni prowadzimy w terenie z użyciem detektora Anabat SD2. Ważnym elementem badań są również obserwacje wizualne osobników opuszczających budynek po zachodzie słońca.

Badania nietoperzy są wymagane są w większości województw, a także są obligatoryjne dla projektów dotowanych z UE. Gatunki nietoperzy występujące w Polsce są często związane z obiektami pochodzenia antropogenicznego. Budynki zajmowane są najczęściej przez pojedyncze osobniki oraz rzadziej przez niewielkie kolonie rozrodcze. Miejscami zasiedlanymi przez te ssaki są: stropodach, szczeliny pod parapetami, strych, a także piwnice. Podczas prac ociepleniowych może dojść do zamknięcia wlotów do miejsc gniazdowania, co skutkuje utratą siedliska i porzuceniem siedliska przez nietoperze w kolejnym sezonie rozrodczym.

Nadzór przyrodniczy

Prowadzimy nadzór przyrodniczy przy inwestycjach. Obejmuje on poniższe czynności:

– kontrola budynku podczas prac ociepleniowych

– dokumentacja (w tym zdjęcia) stanu budynku, postęp prac ociepleniowych, zalecenia dotyczące dalszych prac w przypadku gniazdowania ptaków i obecności nietoperzy

– dokumentacja zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze

– kontrola budynku pod kątem występowania nietoperzy

– całościowy podsumowujący raport końcowy z nadzoru w egzemplarzach drukowanych i na CD do złożenia w miejscowym RDOŚ

– w skład usługi wchodzą również bieżące konsultacje telefoniczne dotyczące postępu prac, bieżących rozwiązań w razie obecności ptaków, zapytań ze strony urzędu, itp.

Z powyższych względów koszty samego nadzoru są wyższe niż jednorazowej opinii. W celu kalkulacji cen prosimy o kontakt. Cena uzależniona jest od ilości budynków, ich rozmieszczenia względem siebie, liczny gatunków zasiedlających blok, czy też pory rozpoczęcia prac remontowych.

Prowidzimy również kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze wymagane przy inwestycjach:

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny pod farmy wiatrowe

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu blisko 30 monitoringów przedrealizacyjnych w kilku województwach północnej Polski. Wykonujemy również oceny wstępne, a także badania porealizacyjne.

Nadzory przyrodnicze przy inwestycjach liniowych

Wykonujemy nadzory przyrodnicze (ornitologiczne, heretologiczne, chiropterologiczne) pod inwestycje drogowe, mosty, linie energetyczne oraz linie kolejowe.

Ekspertyzy przyrodnicze pod farmy solarne

Podstawowe badania przyrodnicze często wymagane są w miejscach, w których planowana jest lokalizacja elektrowni solarnych. Wykonujemy najczęściej badania występowania ptaków, nietoperzy, wybranych grup owadów, a także inwentaryzację zbiorowisk roślinnych.

wybrane zlecenia

Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne
480
Nadzory przyrodnicze dla budynków
95
Klienci
70
Liczba budek zaleconych w kompensacjach
2100

Opinie klientów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”w Barcinie ul. Mogileńska 1 zaświadcza, że Firma Milvus Szymon Wójcik była wykonawcą robót:

„Wykonanie opinii ornitologicznych dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy osiedla Barcin i Piechcin”

Współpraca z wyżej wymienioną Firmą układa się bardzo dobrze, a zlecone zadania zostały każdorazowo wykonane terminowo i bez usterek. Wykonawcę cechuje profesjonalizm zawodowy, duża odpowiedzialność oraz sprawność organizacyjna przy wykonywaniu prac.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”w Barcinie

Z przyjemnością potwierdzamy, iż firma Milvus Szymon Wójcik reprezentowana przez Pana Szymona Wójcika wykonała szereg naszych zleceń dotyczących opracowania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków przy ul. Różanej 2 , ul. Litewskiej 45-51 w Sosnowcu oraz Armii Krajowej 1, ul. Leśnej 23, ul. Stefana Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach. Prace zostały wykonane rzetelnie i z zastosowaniem odpowiedniej metodyki. Sprawia to, iż możemy polecić firmę Milvus jako solidnego i godnego polecenia partnera.

MIZAWA Sp. z o.o.

Firma Milvus Szymon Wójcik w ramach współpracy z firmą STEKRA Sp. z o.o. wykonała w latach 2015-2018 opinie ornitologiczne i chiropterologiczne na potrzeby ocieplania budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zlecenia wykonane zostały w terminie, z należytą starannością i poparte dokumentacją fotograficzną oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Współpraca z firmą Milvus – Szymon Wójcik jest godna polecenia, dlatego też pozwalamy sobie rekomendować ją jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera realizacji kolejnych zadań w przyszłości.

Stekra Sp. z o.o.

Parę słów o mnie

Nazywam się Szymon Wójcik. Biorę aktywny udział w badaniach przyrodniczych od 2004 roku, natomiast firma prowadząca ekspertyzy przyrodnicze powstała w roku 2009. Posiadam m.in. uprawnienia eksperta ornitologa na potrzeby programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Poniżej zestawiam wybrane projekty badawcze, które prowadziłem jako osoba fizyczna i firma:

 • Inwentaryzacja jerzyka Apus apus w Jaworznie w latach 2008 – 2010 r.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza doliny Prądnika (2008 r.) - na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Obszar doliny został objęty ochroną w postaci użytku ekologicznego
 • Inwentaryzacja ornitologiczna Zakrzówka w Krakowie na zlecenie INoŚ UJ w 2008 r.
 • Około 30 ekspertyz ornitologicznych w ramach PROW 2007-2013
 • Udział w tworzeniu ornitologicznej w Łączanach (woj. małopolskie) (2009 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza Glinianek Jelonek w Warszawie (2011 r.)
 • Inwentaryzacja ornitologiczna parku miejskiego w Nakle (2012 r.)
 • Inwentaryzacja budek lęgowych w nadleśnictwie Krynki (2012 r.)
 • Monitoringi ornitologiczne w ponad 25 lokalizacjach w Polsce północnej
 • Blisko 500 opinii ornitologicznych i chiropterologicznych w ponad 30 miastach
 • Około 100 nadzorów przyrodniczych w ponad 20 miastach

Ponad 10 lat na rynku, łącznie blisko 600 opinii ornitologicznych, chiropterologicznych i nadzorów wykonanych w całej Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą lub bezpośredniego konktaktu na 609 888 003.

Wybrane projekty

Nadzór przyrodniczy dla budynku przy ul. Dokerskiej 2-28 we Wrocławiu

Obecnie kończymy trwający od lata 2019 roku nadzór dla inwestycji. Końcową fazą prac będzie wykonanie sprawozdania z poprawności montażu budek oraz montaż  ostatnich budek na drzewach wokół budynku.

Opinia ornitologiczna dla budynku przy ul. Górskiej 30c w Warszawie

Na początku sierpnia wykonaliśmy opinię ornitologiczną dla budynku przy ul. Górskiej 30c w Warszawie. W starej elewacji w szczelinach odnotowaliśmy ślady gniazdowania szpaka oraz miejsca rozrodu jerzyka w części szczytowej.

Raport z montażu budek dla ptaków i nietoperzy na 2 budynkach w Pyskowicach

Wykonaliśmy podsumowanie z montażu budek na budynku przy ul. Wojska Polskiego 42-48 i Braci Pisko 20-22. Budki dla ptaków i nietoperzy zostały zamontowane prawidłowo, a cześć z nich była już zasielona przez wróbla i jerzyki.

See all our news